Notícies

La modificació de les plus vàlues abunda en la burocràcia i la pressió fiscal

El govern d’ERC i CUP dificulta que el contribuent pugui escollir la quota més favorable. I no permet que els nets puguin accedir a la bonificació en herències.

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha aprovat provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana amb el vot en contra de SOM Empuriabrava i Castelló.
Des de SOM presentarem al·legacions en considerar que la proposta d’ordenança preveu uns condicionants que no estan contemplats a la Llei, són restrictius de drets i, per tant, no es poden incloure a la normativa municipal.

La modificació de l’Ordenança, aprovada inicialment en el ple extraordinari del passat 10 de març, ve motivada per la necessitat adaptar-se a les noves línies establertes pel text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que, entre d’altres, preveu que quan l’increment real sigui inferior a l’increment objectiu, el contribuent pugui optar per tributar per aquest increment real i no per l’objectiu. Tanmateix, en el text presentat i aprovat a Castelló d’Empúries, es preveu que això només sigui possible quan es presenti la documentació dins d’un termini d’un mes després de la compravenda, i si dins aquest mes no s’ha aportat tota la documentació, el contribuent no podrà acollir-se a aquesta opció legal. Des de SOM hem alertat que la Llei no estableix terminis per presentar la documentació ni per acollir-se a les opcions de tributs. Per tant, aquests condicionants no es poden incloure a l’ordenança perquè són restrictius de drets dels contribuents.

D’altra banda, l’Ordenança modificada també afecta les bonificacions aplicables a les herències. El grup municipal SOM posa de manifest que el text presentat i aprovat inicialment determina les bonificacions als familiars de “primer grau”, excloent els nets i netes de les possibles bonificacions. SOM considera que aquest és el moment oportú per ampliar-la suprimint la referència “de primer grau”, entenent que quan els nets o netes hereten de l’avi o àvia sol ser perquè el pare o mare han mort abans i, per tant, els nets estan en pitjor situació econòmica.
A més, la Llei permet que la bonificació per la transmissió per herència entre familiars descendents de l’habitatge habitual sigui de fins al 95%, però en la modificació de l’Ordenança aquest percentatge es veu reduït dràsticament, amb un 50% pels habitatges amb valor del sòl inferior a 10.000 euros, i per la resta, la gran majoria de casos, una bonificació del 20%.

Des de SOM s’han presentat aquestes observacions tant en la Comissió Informativa com en el Ple extraordinari, espais on s’ha posat de manifest que l’alcalde és plenament conscient i còmplice d’aquesta restricció de drets il·legal.

Per això des del Grup Municipal no entenem que el govern local declari que posa “les persones en el centre” de les seves polítiques, mentre restringeix els drets dels contribuents a l’hora de triar l’opció més beneficiosa per pagar aquest impost o de rebre les millors bonificacions en les herències.

Darreres notícies

Notícies

Notícies