Notícies

SOM presenta un contenciós contra l'Ajuntament per la restricció de drets als contribuents en l'ordenança de les plusvàlues

          El grup municipal SOM hem presentat un recurs contenciós administratiu contra l’ordenança de les plusvàlues de Castelló d’Empúries, presentada al març i aprovada definitivament en el ple del passat mes de maig, ja que considerem que restringeix els drets dels contribuents del municipi.

Tal com hem explicat amb anterioritat, el govern local va redactar la modificació de l’ordenança per adaptar-se a les noves línies establertes pel text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Aquesta normativa estatal preveu que quan l’increment real sigui inferior a l’increment objectiu, el contribuent pugui optar per tributar per aquest increment real i no per l’objectiu. Tanmateix, en el text redactat per ERC i CUP de Castelló d’Empúries, això només serà possible quan es presenti la documentació dins d’un termini d’un mes després de la compravenda. Si durant aquest primer mes no s’ha aportat tota la documentació, el contribuent no podrà acollir-se a aquesta opció legal.

Un altre dels punts són les bonificacions aplicables a les herències, en la qual només es té en compte als familiars de “primer grau”, excloent els nets i netes de les possibles bonificacions, quan generalment, si els nets o netes hereten de l’avi o àvia sol ser perquè el pare o mare han mort abans i, per tant, els nets estan en pitjor situació econòmica. A més, la Llei permet que la bonificació per la transmissió per herència entre familiars descendents de l’habitatge habitual sigui de fins al 95%, però en la modificació de l’ordenança que ha aprovat el govern del municipi aquest percentatge es veu reduït dràsticament, amb un 50% pels habitatges amb valor del sòl inferior a 10.000 euros, i per la resta, la gran majoria de casos, una bonificació del 20%.

Des del grup municipal SOM considerem que tots aquests condicionants que contempla la modificació de l’Ordenança feta pel govern ERC i CUP de Castelló d’Empúries i que suposen greuges als veïns i veïnes, no es poden incloure a l’ordenança perquè són restrictius de drets dels contribuents, i així es va comunicar tant a la Comissió Informativa com en el Ple extraordinari, espais on s’ha posat de manifest que el govern és plenament conscient i còmplice d’aquesta restricció de drets il·legal.

Tot i les alertes per part de SOM, el Ple de l’Ajuntament es va reunir en sessió extraordinària i urgent el dia 4 de maig, i va aprovar definitivament l’ordenança, sense incloure les al·legacions presentades per SOM.

Per tal de defensar els interessos econòmics dels contribuents de Castelló d’Empúries, i veient que el govern local no modifica aquests punts malgrat que en diverses ocasions se’ls hi ha fet saber el greuge que suposaven, el grup municipal SOM hem interposat un recurs contenciós administratiu contra l’ordenança de les plusvàlues.

Això, però, no tanca la porta al diàleg, si ve el partit municipalista SOM es manté obert a parlar amb el govern i retirar el contenciós si s’acorda una ordenança satisfactòria pels veïns i veïnes de Castelló.

 

 

 

Darreres notícies